Годишни извештаи за работењето на АДКОМ:

 

Годишен извештај за 2016-та година  

Годишен извештај за 2017-та година