Организациска поставеност на АДКОМ

Од формирањето на АДКОМ во 2004 година до денес, во Стручната служба се вработени Извршен директор и Административен секретар. За сите свои потреби за реализација на активностите на стручната служба и АДКОМ по потреба се ангажираат надворешни експерти.

На сликата подолу е претставена тековната организациска структура на АДКОМ.

 

Работата на органите на управување на АДКОМ се регулира со општ акт кој го донесува Собранието на АДКОМ.

Органи на управување на АДКОМ:

  • Собрание
  •  Управен одбор
  •  Надзорен одбор
  • Извршен Директор
  • Комисии