Организациска поставеност на АДКОМ

Од формирањето на АДКОМ во 2004 година до денес, во Стручната служба се вработени Извршен директор и Административен секретар. За сите свои потреби за реализација на активностите на стручната служба и АДКОМ по потреба се ангажираат надворешни експерти.

На сликата подолу е претставена тековната организациска структура на АДКОМ. –да се избрише делот од сликата со називите на надворешните соработници.

 

Собрание на АДКОМ

УО на АДКОМ

Стручна служба на АДКОМ

НО на АДКОМ

ТЕХНИЧКИ КОМИСИИ

Извршен директор на АДКОМ

Комисија за водоснабдување и канализација 

Технички секретар

Надворешни соработници/ проектни ангажмани

Комисија за економско - правни работи 

Комисија за комунална хигиена и одржување на паркови и зелени површини

Комисија за погребални услуги

Комисија за пазари

Комисија за човечи ресурси

ИТ Администратор

Специјалист за управување со знаење

Специјалист за Комуникации и Маркетинг

Друга експертиза/ консултанти/ обучувачи

DCM Контролор/Супервизор

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работата на органите на управување на АДКОМ се регулира со општ акт кој го донесува Собранието на АДКОМ.

Органи на управување на АДКОМ:

< >СобраниеУправен одборНадзорен одборИзвршен ДиректорКомисии