Извршен  Директор

Извршениот директор е работоводен орган на АДКОМ.

Извршениот директор со помош на стручната служба го организира и раководи работењето на АДКОМ, го застапува АДКОМ пред трети лица и е одговорен за законитоста во работењето на АДКОМ.

Извршениот директор:

 • раководи со работата на стручната служба
 • ги предлага основите и деловната политика на АДКОМ
 • ги предлага програмите и плановите за работа и се грижи за нивно извршување
 • ги подготвува и доставува материјалите за работа на собранието и управниот одбор
 • се грижи за благовремено извршување на одлуките и заклучоците донесени од собранието и управниот одбор
 • го застапува АДКОМ во надворешното работење
 • се грижи за правилната примена на законските прописи од областа на дејностите што ги врши АДКОМ
 • врши и други работи предвидени со закон, статут и други општи акти на АДКОМ

 

Комисии

Управниот одбор одлучува за формирањето на комисиите и за делокругот на работа на истите

Комисиите работат на состаноци кои се организираат еднаш во месецот во просториите на АДКОМ и  работат според програма за работа дефинирана за соодветната година. Тие всушност ги застапуваат интересите на ЈКП  пред ресорните Министерства. Секој од членките на АДКОМ може да добие увид од работата на комисиите од задолжителните записници кои се водат.

 1. Комисија за водоснабдување и канализација
 2. Комисија за економско правни работи
 3. Комисија за комунална хигиена и одржување на паркови и зелени површини
 4. Комисија за пазари
 5. Комисија за погребални услуги
 6. Комисија за човечки ресурси
 7. Комисија за обработка и контрола на вода
 8. Комисија за паркинг услуги