Надзорен Одбор

Надзорниот одбор брои пет членови со мандат од четири години и право на реизбор.
Надзорниот одбор врши контрола над спроведувањето на одредбите на овој статут и контрола за наменско располагање со средствата и приходите на АДКОМ.

          Членови на Надзорен Одбор

 1. Наташа Лазова –  ЈКП Комуналец  – Неготино –Претседател на Надзорен Одбор
 1. Игор Бошковски  – ЈКП Никола Карев  – Пробиштип
 1. Александар Давчев  – ЈКП Комуналец  – Свети Николе
 1. Игно Иванов– ЈКП Исар  – Штип
 1. Сашко Николоски-ЈП Водовод и канализација-Прилеп

 

Извршен  Директор

Извршениот директор е работоводен орган на АДКОМ.

Извршениот директор со помош на стручната служба го организира и раководи работењето на АДКОМ, го застапува АДКОМ пред трети лица и е одговорен за законитоста во работењето на АДКОМ.

Извршениот директор:

 • раководи со работата на стручната служба
 • ги предлага основите и деловната политика на АДКОМ
 • ги предлага програмите и плановите за работа и се грижи за нивно извршување
 • ги подготвува и доставува материјалите за работа на собранието и управниот одбор
 • се грижи за благовремено извршување на одлуките и заклучоците донесени од собранието и управниот одбор
 • го застапува АДКОМ во надворешното работење
 • се грижи за правилната примена на законските прописи од областа на дејностите што ги врши АДКОМ
 • врши и други работи предвидени со закон, статут и други општи акти на АДКОМ