Управен Одбор

Управниот одбор на АДКОМ е извршен орган на собранието во кој секој член има еднакви права,обврски и одговорности за работењето и развојот на Здружението во согласност со статутот.

Управниот одбор на АДКОМ брои петнаесет члена, вклучувајќи го и претседателот на Управниот одбор.

Управниот одбор на АДКОМ од своите редови избира претседател и донесува одлуки со мнозинство на гласови од вкупниот број на членови.Во случај на отсуство,членот може да го депонира својот глас и написмено.

Управниот одбор ги има следните надлежности:             

 • ги спроведува статутарните и програмските задачи на АДКОМ, како и одлуките и заклучоците на собранието;
 • ги донесува годишните и оперативните планови за работа и плановите за развој
 • донесува долгорочен и годишен стратешки план за развиток на АДКОМ
  ги донесува останатите општи акти на АДКОМ, прифаќа спогодби и склучува договори;                
 • донесува одлуки за формирање на постојани и повремени комисии, и ја насочува нивната работа;
 • решава за настапување во коалиција со други организации за промоција на интерсите на АДКОМ
 • организира и активно учествува на разни акции и манифестации и др.

 

                                          Членови на Управен Одбор

 1. Игор Спасовски-ЈКП Солидарност-Виница-Претседател на АДКОМ
 2. Александар Атанасов-ЈП водовод и канализација-Скопје
 3. Горан Стефановски – ЈП Водовод – Битола
 4. Љупчо Крстевски – ЈКП Пролетер – Ресен
 5. Ракип Дочи – ЈП Комунална хигиена – Скопје
 6. Васе Ѓорѓевски- ЈКП Маврово –М.Анови
 7. Илија Атанасов – ЈКП Комуналец – Кавадарци
 8. Драган Јањевиќ – ЈП Водовод – Куманово
 9. Мазлум Леши – ЈКП Стандард – Дебар
 10. Зоран Георгиев – ЈКП Комуналец – Струмица
 11. Љупчо Папазов – КЈП Водовод – Кочани
 12. Томе Паскалоски – МЈП Проаква – Охрид
 13. Љупчо Дракалски – ЈКП Услуга – Берово
 14. Фиданчо Цековски – ЈКП Дервен – Велес
 15. Џелал Цека – ЈКП Тетово – Тетово