Соодветни закони и легислатива:

 

Закон за утврдување на цени на водните услуги