Проектот за изработка на бизнис планови и планови за прилагодување на  тарифи на ЈКП > 10.000 жители

АДКОМ во соработка со ГИЗ - Германско друштво за интернационална соработка и SECO - Државен Секретаријат за економски прашања на Швајцарија започна со спроведување на Проектот за поддршка на малите јавни комунални претпријатија во општини со под 10.000 жители во изработка на бизнипланови и планови за прилагодување на тарифи, чиј рок за поднесување до Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ) е 15 Септември 2018 година.