10та МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

   „Води и отпад- Реалност и Предизвици“      

  24-26 Април  2018-Охрид,Хотел Метропол

ВОВЕД

Чистата вода за пиење  во природата ја има се помалку во својот вистински облик и истата е  се повеќе загадена од најразлични видови на полутанти кои како крајна последица го загрозуваат здравјето на луѓето.Во светски рамки во изминативе две децении направени се големи исчекори во подобрување на работењето на водоводните претпријатија во смисол на оптимизирање на трошоците во работењето и во оптимизирањето на квалитетот на услугите а притоа  се тежнее кон одржување на цената на водата во разумни економски граници.

Главната цел на меѓународната конференција е да ги испита различните опции кои би можеле да се преземат за да се "модернизира" регулацијата на секторот води во Република Македонија, со цел за промовирање на вистински одржливи комунални претпријатија кои ја штитат нашата животна средина при што обезбедуваат сигурно снабдување со вода и услуги за повторна употреба на отпадните води на национално ниво

 Во изминатите години, во Република Македонија, исто така многу интензивно се пристапува кон решавање на прашањата поврзани со управувањето со отпадот. За современите политики, во доменот на управување со отпадот, освен како генератор на негативни влијанија врз животната средина, отпадот се разгледува и како ресурс. Дел од материјалите кои влегуваат во составот на отпадот можат да се употребат за производство на нови производи или на енергија, овозможувајќи на тој начин зачувување на необновливите природни ресурси. Инфраструктурата и технологијата на управување со отпадот рапидно се менува, инволвираните субјекти се поттикнуваат кон одговорно управување со отпадот, т.е. намалување на количеството на отпад на местото на создавање, повторна употреба и рециклирање (RRR), преработка, третман и отстранување/депонирање, соодветно за животната средина. Создавањето на отпад е неизбежно, но на материјалот кој останува треба да се гледа како на суровина, која може повторно да се употреби.

Меѓународната конференција со приложените трудови треба да даде одговор и насоки на работењето на јавните комунални претпријатија во Р.Македонија, кои се одговорни за водоснабдување на населението, одведување на фекалните отпадни води и регионалното управувањето со отпадот, каде се ноѓаат во нивниот развој и до кое ниво е нивното давање на услугите кон граѓаните и секако задоволството на граѓаните од нив.

Конструктивните дискусии во тек на конференциските денови ќе обезбедат извонредна можност за лицата кои работат на проблематиката во водоснабдување и отпад да ги осознаат најдобрите практики како и да добијат сеопфатен преглед на последната генерација на опрема и најновата технологија во комуналната сфера.

 

ТЕМАТСКИ ПОДРАЧЈА

Прва сесија: Искуства на регулаторот во транзициониот период во воспоставување на цени на водни услуги / тарифи

Втора сесија: Снабдување со вода за пиење и систем за собирање и третирање на отпадни води

 • Мали системи за вода и отпадни води и нивна техничка оправданост
 • Паметна регулација за намалување на фекалната контаминација на урбаните водни ресурси
 • Од пракса до политика: Лекции од спроведување на планови за безбедност во санитарни услови
 • Од податоци до одлука : следење на квалитетот на водата
 • Нови иновативни технологии во пречистување на отпадните води                                                          

Трета сесија  Реформа на институционалната поставеност во управување со водите во Р.Македонија

 •  Креирање на политики и законска регулатива
 • Подобрување на институционалната поственост за управување со водните ресурси во Р. Македонија
 • Агенција за води
 • Финансиски менаџмент во секторот води, мониторинг и контрола

Четврта сесија: Управување со отпад

 • Воспоставување на систем за регионално управување со отпад во Р. Македонија
 • Технологии за управување со отпад
 • Подигнување на јавната свест и едукација

Петта сесија: Развој на капацитети за одржливо работење на јавните комунални претпријатија​​

 

ОРГАНИЗАТОР

АДКОМ- Здружение на даватели на комунални услуги на Р.Македонија

 

РЕДАКЦИСКИ ОДБОР

 • Проф.Др Билјана Ангелова – Економски институт – Скопје
 • Д-р Станислава Додева – Национален програмски советник -Швајцарска Амбасада во Р.М
 • Г-ѓа Андријана Нелкова – Чучук – Регулаторна Комисија за енергетика на Р.Македонија
 • Проф Др. Соња Лепиткова – Универзитет Гоце Делчев – Штип
 • Г-дин Илбер Мирта – Раководител на сектор за води - МЖСПП
 • Г-ѓа Љупка Димова Зајков –  Заменик Раководител – Сектор за води -МЖСПП
 • Доц.др. Јован Папиќ – Градежен факултет – Скопје 
 • Доц.др. Гоце Тасески – Градежен факултет Скопје
 • М-р Ана Каранфилова Мазневска - Раководител на сектор отпад -МЖСПП
 • Г-дин Миле Ѓорѓиевски - ЈКП Водовод Битола
 • Г-дин Јане Вртески – Менаџмент консултант
 • М-р Георги Христов – Проект менаџер - GIZ
 • Проф.др. Драгослав Ракиќ – Рударско –Геолошки факултет- Белград Р. Србија
 • Г-дин Грем Брн – Велика Британија
 • М-р Санди Зулиќ – Претседател на  асоцијација за вода и заштита на животна средина “Aquasan мрежа во БиХ“
 • Г-ѓа Виолета Волф-Технички асистент-IAWD-  управување со Дунавската водоводна програма 
 • Гдин Филип Велер- Раководител на Техничкиот секретаријат на  IAWD,  управување со Дунавската водоводна програма 
 • М-р Сања Хорват – Раководител на сектор за канализација и пречистување на отпадни води- ЈП Копривничке воде-Р. Хрватска
 • Г-дин Димитар Кочков, член на Регулаторната комисија за енергетика и вода (EWRC) – Р.Бугарија  и Подпретседател на Мрежата на европски регулатори (WAREG).

 

КООРДИНАТОР НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА

Г-ѓа Фани Карамиха Петрушева – АДКОМ

 

ВРЕМЕ И МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ

Конференцијата ќе се организира во времетрање од три дена.

Конференцијата ќе се одржи во Охрид – Хотел Метропол во период од 24 - 26 Април 2018 година.

Во текот на конференциските денови покрај работниот дел ќе има и  заедничка свечена вечера и туристичка прошетка низ Охрид.

 

ПРИЈАВУВАЊЕ НА СТРУЧНИ ТРУДОВИ

Авторите кој сакаат да презентираат стручни трудови се повикуваат да достават апстракт од максимум половина страна, не подоцна од 31 Јануари 2018 година на следната меил адреса adkommk@gmail.com

 

ПРИЈАВАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ

 • Име на авторот
 • Наслов на трудот
 • Меил адреса,поштанска адреса и телефон за контакт
 • Одбрана форма на презентација: усна или постер (редакцискиот одбор го задржува правото да го одреди начинот на презентација)
 • При пишување треба да се користи Times new roman со фонт  12.

 

АПСТРАКТОТ ТРЕБА ДА СОДРЖИ

 • Цел на трудот
 • Резултати
 • Заклучок

Комплетниот стручен труд треба да биде испратен најдоцна до 28 Февруари 2018 година и да не биде поголем од 10 страни.

 

РАБОТНИ ЈАЗИЦИ

Работни јазици на конференцијата се македонски и англиски со обезбеден симултан превод на македонски,англиски и албански јазик.​

 • Испраќање на апстракти - 31 јануари 2018
 • Предавање на комплетен труд - 28 фебруари 2018
 • Праќање на постер презентации - 10  април 2018
 • Плаќање на котизација- Февруари - април  2018

 

ТЕХНИЧКА ИЗЛОЖБА

Во рамки на конференцијата во Хотел Метропол ќе се одржи изложба на производи и опрема кои се однесуваат на конференциските теми.

Компаниите можат да ги презентираат своите активности, производи и опрема кои се однесуваат на конференциските теми на изложбени штандови.Изложбените штандови ќе бидат поставени     непосредно до конференциската сала.

За подетални информации Ве молиме контактирајте го организаторот.

 

Котизација

Котизацијата е задолжителна за сите учесници на конференцијата.

 

Сместување и превоз

Сместувањето е обезбедено во Хотел Метропол и Хотел Белви-Охрид. Учесниците сами ги сносат трошоците за сместување и превоз и сами вршат резервација во хотелот.

 

ПРИЈАВУВАЊЕ

Пријавувањето за конференција се врши со пополнување на Пријава и испраќање до организаторот на:

Тел/факс: + 389 2 2461971

Е-маил: adkommk@gmail.com

Адреса: АДКОМ– Здружение на даватели на комунални услуги на Р. Македонија

Бул. Јане Сандански 112-2/2,1000 Скопје

 

Контакт лице

Фани Карамиха Петрушева

 

Пријава за учество: 

Пријава за техничка изложба: 

Резервација за хотел: