Комерцијална ефикасност во претпријатијата за водоснабдување и отпадни води​  

Безбедност на вода и управување со кризи: Основи на континуитет на работење за управување со ризици од катастрофи