АНЕКСИ: ТАБЕЛИ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД АНКЕТАТА
Анекс 1
Табела 1: Активности на јавните комунални претпријатија
Анекс 2
Табела 2-a: Просечен број на вработени по 1000 приклучоци и по 1000 жители во мали општини (до 10,000 жители)
Табела 2.1-a: Сезонски работници и вработени само во водоснабдувањето и одведувањето на отпадни води во мали општини
Табела 2-b: Просечен број на вработени по 1000 приклучоци и по 1000 жители во средно големи општини (10,000 – 50,000)
Табела 2.1-b: Сезонски работници и вработени само во Секторот за водоснабдување и третман на отпадни води во средно големи општини
Табела 2-c: Просечен број на вработени по 1000 приклучоци и по 1000 жители во големи општини (над 50,000 жители)
Табела 2.1-c: Сезонски работници и вработени само во Секторот за водоснабдување и третман на отпадни води во големи општини
Анекс 3
Табела 3.1: Плати споредени со вкупните расходи
Табела 3.2: Трошоци за амортизации споредени со вкупните расходи
Анекс 4
Табела 4: Тарифи за комунални услуги
Табела 5: Инвестиции 2014
Анекс 5
Табела 6:  Број на дефекти во мрежите за водоснабдување и канализација годишно
Табела 7: Густина на приклучоци за вода по km2 и просечен број на жители по приклучок за водоснабдување и канализација годишно
Табела 8-a: Годишна неприходна вода во мали општини во m3
Табела 8.1 -a: Годишна неприходна вода во мали општини во m3 /ден и загуби на вода во примарната и секундарната мрежа во m3/година 
Табела 8-b: Годишна неприходна вода во средно големи општини во m3 
Табела 8.1 -b: Неприходна вода во средно големи општини во m3 /ден и загуби на вода во примарната и секундарната мрежа во m3/година
Табела 8-c: Годишна неприходна вода во големи општини во m3 
Табела 8.1 -c: Неприходна вода во големи општини во m3 /ден и загуби на вода во примарната и секундарната мрежа во m3/година
Табела 9: Норма за водоснабдување
Табела 10: Должина на мрежите за водоснабдување, канализација и атмосферска канализација
Анекс 6:
Табела 11: Квалитет на испорачана вода (проверка на резидуален хлор)
Табела 12: Годишен недостаток на вода и суфицит на вода во m3
Табела 13: Капацитет, искористување и технологија на прочистување на отпадните води
Анекс 7
Табела 14:  Достасани побарувања, обврски и ликвидност 
Табела 14-a: Добивка и загуби 
Анекс 8
Табела 15: Норми за комунално одведување на отпад
Табела 16: Опрема за собирање и одведување на комунален отпад 
Табела 17: Транспортирање и селекција на отпадот 
Анекс 9
Табела 18: Зелени (јавни)  пазари – простор на располагање