en-USmk-MK

Сезонски работници

Вработени само во водоснабдување

%

Број на вработени на 1000 приклучоци за вододвод 2014

Нови вработени во последните 3 години

Обуки

ЈКП Сезонски работници Вработени само во водоснабдување % Број на вработени на 1000 приклучоци за вододвод 2014 Нови вработени во последните 3 години Обуки