en-USmk-MK

Население

Број на вработени по ЈКП 2013

Број на вработени по ЈКП 2014

Број на водоводни приклучоци 2013

Број на водоводни приклучоци 2014

Број на вработени на 1000 приклучоци за вододвод 2013

Број на вработени на 1000 приклучоци за вододвод 2014

Број на вработени на 1000 жители 2014

ЈКП Население Број на вработени по ЈКП 2013 Број на вработени по ЈКП 2014 Број на водоводни приклучоци 2013 Број на водоводни приклучоци 2014 Број на вработени на 1000 приклучоци за вододвод 2013 Број на вработени на 1000 приклучоци за вододвод 2014 Број на вработени на 1000 жители 2014