Sponsor 1

Управен Одбор

Управниот одбор на АДКОМ е извршен орган на собранието во кој секој член има еднакви права,обврски и одговорности за работењето и развојот на Здружението во согласност со статутот.

 

Управниот одбор на АДКОМ брои петнаесет члена, вклучувајќи го и претседателот на Управниот одбор.

 

Управниот одбор на АДКОМ од своите редови избира претседател и донесува одлуки со мнозинство на гласови од вкупниот број на членови.Во случај на отсуство,членот може да го депонира својот глас и написмено.

 

Управниот одбор ги има следните надлежности:             

 

- ги спроведува статутарните и програмските задачи на АДКОМ, како и одлуките и заклучоците на собранието;

- ги донесува годишните и оперативните планови за работа и плановите за развој

- донесува долгорочен и годишен стратешки план за развиток на АДКОМ

- ги донесува останатите општи акти на АДКОМ, прифаќа спогодби и склучува договори;                

- донесува одлуки за формирање на постојани и повремени комисии, и ја насочува нивната работа;

- решава за настапување во коалиција со други организации за промоција на интерсите на АДКОМ

- организира и активно учествува на разни акции и манифестации и др.