Sponsor 1

Надзорен Одбор

Надзорниот одбор брои пет членови со мандат од четири години и право на реизбор.
Надзорниот одбор врши контрола над спроведувањето на одредбите на овој статут и контрола за наменско располагање со средствата и приходите на АДКОМ.