Sponsor 1

Извршен Директор

Извршениот директор е работоводен орган на АДКОМ.

 

Извршениот директор со помош на стручната служба го организира и раководи работењето на АДКОМ, го застапува АДКОМ пред трети лица и е одговорен за законитоста во работењето на АДКОМ.

 

Извршениот директор:

 

- раководи со работата на стручната служба

- ги предлага основите и деловната политика на АДКОМ

- ги предлага програмите и плановите за работа и се грижи за нивно извршување

- ги подготвува и доставува материјалите за работа на собранието и управниот одбор

- се грижи за благовремено извршување на одлуките и заклучоците донесени од собранието и управниот одбор

- го застапува АДКОМ во надворешното работење

- се грижи за правилната примена на законските прописи од областа на дејностите што ги врши АДКОМ

- врши и други работи предвидени со закон, статут и други општи акти на АДКОМ