Sponsor 1

Организациска

Од формирањето на АДКОМ во 2004 година до денес, во Стручната служба се вработени Извршен директор и Административен секретар. За сите свои потреби за реализација на активностите на стручната служба и АДКОМ по потреба се ангажираат надворешни експерти.

 

На сликата подолу е претставена тековната организациска структура на АДКОМ.

 

 

Работата на органите на управување на АДКОМ се регулира со општ акт кој го донесува Собранието на АДКОМ.

 

Органи на управување на АДКОМ:

 

- Собрание

- Управен одбор

- Надзорен одбор

- Извршен Директор

- Комисии