Sponsor 1

Зајакнување на асоцијацијата за испорака на развој на капацитетите на ЈКП во Република Северна Македонија за обезбедување на одржливи водни услуги

АДКОМ при имплементација на проектот “Зајакнување на асоцијацијата за испорака на развој на капацитетите на ЈКП во Република Северна Македонија за обезбедување на одржливи водни услуги.”  За таа цел АДКОМ ги повикува сите заинтересирани кандидати да достават своја понуда која ќе вклучува консултантска изработка на Маркетинг план во согласност задачите опишани во проектната активност за консултант (Прилог 1)

Заинтересираните кандидати треба да ги достават следните документи на македонски јазик:

  • Лична биографија во ЕУ формат вклучувајќи минато искуство на слични проекти, и
  • Финансиската понуда (Прилог 2)

Ве молиме Вашата лична биографија во ЕУ формат и финансиската понуда да ги доставите на е-мејл adkommk@gmail.com најдоцна до 03 февруари 2020 година. Подетални информации може да добиете на следниот телефонски број: 02/ 2461-971.

 

АДКОМ го задржува правото за поништување на овој повик.

 

Во прилог се докуметите за проект-от

ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

ФИНАНСИСКА ПОНУДА