Комисии

Управниот одбор одлучува за формирањето на комисиите и за делокругот на работа на истите

 

Комисиите работат на состаноци кои се организираат еднаш во месецот во просториите на АДКОМ и  работат според програма за работа дефинирана за соодветната година. Тие всушност ги застапуваат интересите на ЈКП  пред ресорните Министерства. Секој од членките на АДКОМ може да добие увид од работата на комисиите од задолжителните записници кои се водат.

 

- Комисија за водоснабдување и канализација

- Комисија за економско правни работи

- Комисија за комунална хигиена и одржување на паркови и зелени површини

- Комисија за пазари

- Комисија за погребални услуги

- Комисија за човечки ресурси

- Комисија за обработка и контрола на вода

- Комисија за паркинг услуги

Our Partners